Sekretariat: 91 48 41 559

Szkoła Podstawowa nr 47 w Szczecinie im. Kornela Makuszyńskiego

O szkole

Od 2000 roku Szkoła Podstawowa nr 47 im. Kornela Makuszyńskiego zmienia się i unowocześnia.
Przez dwadzieścia lat wdrażaliśmy koncepcję Szkoły Uczącej Się (SUS), która spowodowała,
że w praktyce zmieniło się spojrzenie na instytucję, która pracuje wg 5 zasad Petera Senge:
1 – mistrzostwo osobiste – dążenie do ciągłego doskonalenia się;
2 – modele myślowe – umiejętność analizy, odrzucenia lub zmiany zakorzenionych w nas przekonań, nawyków i odruchów związanych z pracą i szkołą;
3 – wspólna wizja – jasno sformułowany i konkretny cel szkoły, znany wszystkim jej członkom i skłaniający ich do ciągłego uczenia się;
4 – zespołowe uczenie się – uznanie zespołu za nośnik potencjału intelektualnego większego niż łączny potencjał jego pojedynczych członków;
5 – myślenie systemowe – zdolność myślenia w kategoriach całości zjawisk, procesów lub struktur.
Wraz z SUS wprowadziliśmy elementy oceniania kształtującego (OK), nazywanego także “ocenianiem pomagającym się uczyć”, które w wielu krajach uważane za jeden z najbardziej obiecujących kierunków reformowania oświaty. Rezultatem tych działań jest przynależność do grupy najlepszych i najbardziej innowacyjnych placówek w kraju, czterokrotne uzyskanie certyfikatu jakości SUS i tytułu „Lidera SUS” jako piątej szkoły w Polsce.
Nasza placówka jako jedna z dwóch w kraju zrealizowała pilotażowy program „Przejrzysta szkoła” obejmujący przejrzystość, przeciwdziałanie patologiom i korupcji oraz dobre zarządzanie informacją.
Dzięki SUS i OK uczniowie posiadają umiejętność uczenia się, a nie tylko przychodzą do szkoły, żeby czegoś się nauczyć. Rezultatem jest:
1. Rozpoznanie mocnych i słabych stron szkoły;
2. Prowadzenie działań w sposób celowy i systematyczny;
3. Rzetelne monitorowanie i ocenianie efektów własnej pracy;
4. Integracja nauczycieli;
5. Zaangażowanie rodziców i uczniów w pracę szkoły;
6. Ciągła nauka – walka z rutyną;
7. Wymiana doświadczeń z innymi szkołami;
8. Ciągłe doskonalenie jakości pracy szkoły;
9. Promocja szkoły w środowisku.
Jeśli zaś chodzi o proces dydaktyczny, realizujemy:
1. Określanie i wyjaśnianie uczniom celów uczenia się i kryteriów sukcesu;
2. Organizowanie w klasie dyskusji, zadawanie pytań i zadań, dających informacje zwrotne;
3. Udzielanie uczniom takich informacji zwrotnych, które umożliwiają ich widoczny postęp;
4. Umożliwianie uczniom, by korzystali wzajemnie ze swojej wiedzy i umiejętności;
5. Wspomaganie uczniów, by stali się autorami, podmiotami, „właścicielami” procesu własnego uczenia się;
6. Wyposażenie uczniów w umiejętność analizy i oceny własnej pracy.
Naczelną zasadą w postępowaniu z dziećmi w SP 47 jest poszanowanie ich godności, współpraca z rodzicami, podmiotowe traktowanie oraz świadomość, że proces edukacyjny wymaga czasu i u każdego ucznia przebiega indywidualnie. Stopniowo odchodzimy od systemu klasowo-lekcyjnego i modyfikujemy sposób oceniania.

Wizją szkoły jest wykształcenie absolwenta potrafiącego podjąć bez problemów naukę w dalszym etapie edukacyjnym. Orientującego się w podstawowych aspektach codziennego życia, świadomego najważniejszych norm etycznych, otwartego na świat i życzliwie nastawionego na innych. Takiego, który w stopniu umożliwiającym porozumiewanie opanował język obcy i rozumie zasady korzystania z wszystkich mediów.
Szkoła pracuje w myśl misji wyrażonej słowami ks. Józefa Tischnera: „Myślenie poszerza przestrzeń wolności i otwiera horyzonty nadziei.”
Obecnie przystąpiliśmy do wdrażania czteroletniego programu rozwoju i podnoszenia jakości pracy szkoły „TOC – myślenie krytyczne”, w którym dydaktyka, system oceniania i program wychowawczy stanowią spójny system.
System ten opiera się na czterech filarach – krytycznym myśleniu, komunikacji, kompetencjach
i kreatywności. „Cztery K” są bezpośrednim nawiązaniem do angielskich „4 C” (critical thinking,
communication, collaboration and creativity):
Pierwsze K – krytyczne myślenie, nie tylko w nauczaniu ale i w ocenie rzeczywistości.
Drugie K – umiejętności komunikacyjne w wypowiedziach, prezentacjach, projektach – i w relacjach z innymi ludźmi.
Trzecie K to unijne kompetencje kluczowe.
Czwarte K to kreatywność, którą pobudzamy szukając wspólnie z uczniami ich mocnych stron w procesie indywidualnego tutoringu rozwojowego.
Te 4 „K” wymagają od nas reagowania na zmieniające się potrzeby i odwagi niezbędnej do wprowadzania innowacyjnych rozwiązań w nieustannie rozwijającej się szkole.
Myślenie krytyczne znalazło się w podstawie programowej kształcenia ogólnego już od pierwszego edukacyjnego etapu i zostało wyznaczone jako jeden z celów kształcenia. Chcemy bowiem dać uczniom kompetencje przyszłości, które przedstawiają się następująco:
1. Interdyscyplinarność i elastyczność poznawcza – zdolność do przełączania myślenia między różnymi
problemami lub zestawami reguł oraz zdolność do podejmowania inicjatywy (proaktywność);
2. Myślenie projektowe i umiejętność selekcjonowania i przypisywania priorytetów informacjom;
3. Rozwiązywanie złożonych problemów w tym zarządzanie talentami, wiekiem i różnorodnością, rozwiązywanie konfliktów oraz godzenie różnic;
4. Krytyczne myślenie – wykorzystanie logiki i rozumowania do zidentyfikowania mocnych i słabych stron alternatywnych rozwiązań lub podejść do problemów;
5. Kreatywność;
6. Umiejętność posługiwania się technologiami cyfrowymi w codziennej pracy, zwłaszcza w dziedzinie rozwiązywania problemów i wyszukiwania informacji, rozumienie zaawansowanych technologii cyfrowych oraz umiejętność ich rozwijania;
7. Inteligencja emocjonalna – umiejętność rozpoznawania emocji własnych i innych ludzi oraz zarządzania nimi;
8. Analiza i ocena systemów, projektowanie i programowanie technologii;
9. Współpraca – kompetencja międzykulturowa;
10. Synergia – praca zespołowa, dostosowywanie działań swoich i organizacji w odniesieniu do działań innych.
Priorytety szkoły to:
• wychowanie przez sztukę i obcowanie z kulturą
• rozwijanie uzdolnień matematycznych
• solidna znajomość języka obcego (m.in. projekty unijne i klasy z dodatkową godziną języka obcego)
• kształtowanie szacunku dla przyrody
• wdrażanie Oceniania Kształtującego

• rozwój technologii informatycznej i jej zastosowanie (programowanie, roboty, tablety, wirtualna rzeczywistość, druk 3-D, obsługa dronów)
• słuchanie głosu uczniów i rodziców w sprawie wychowania i pracy szkoły
• tworzenie środowiska sprzyjającego uczeniu się
• przygotowanie uczniów do osiągania sukcesu w dalszym życiu
• twórcze i krytyczne wdrażanie zmian
• odchodzenie od systemu klasowo-lekcyjnego
• wdrażanie do zdrowego trybu życia w tym podejścia Slow Food do odżywiania
• praca z uczniem zdolnym i prowadzenie zajęć pozalekcyjnych
• informacyjna funkcja oceny
• projekt: Myślenie krytyczne
Nowocześnie pracując:
• wdrażamy i stosujemy elementy Oceniania Kształtującego
• podkreślamy informacyjną funkcję oceny
• zapewniamy solidną znajomość języka obcego (m.in. klasy „dwujęzyczne”)
• wprowadzamy ćwiczenia wzmacniające pamięć i samodzielne myślenie
• współpracujemy na poziomie klasy „0” i grup I-III i IV-VIII
• nastawiamy się na wiedzę praktyczną, wyrabiamy szacunek dla przyrody
• przyzwyczajamy do zdrowego trybu życia w tym podejścia Slow Food do odżywiania
• wychowujemy przez sztukę i obcowanie z kulturą
• prowadzimy zajęcia poza szkołą (park, laboratoria, gospodarstwa, teatr, itp.)
• pozwalamy na swobodę wyobraźni dzieci
• tworzymy nowy wizerunek szkoły oparty o przejrzyste zasady
• pracujemy z użyciem TIK, mamy laptopy i tablice multimedialne w każdej sali, korzystamy z tabletów, robotów oraz wprowadzamy zestawy okularów Class VR dla 3 klas umożliwiające realizację podstawy programowej z wielu przedmiotów, dając możliwość ponad tysiąca wizualizacji i modeli 3D
• co roku mamy finalistów i laureatów we wszystkich konkursach o zasięgu ogólnopolskim i regionalnym
• nie uczymy „pod sprawdzian”, ale dla pożytku ucznia, co daje nam wyniki w egzaminach powyżej średniej Szczecina i średniej krajowej
• mamy jako jedna z sześciu szkół w Polsce tytuł „Lidera Szkół Uczących Się”
• jako pierwsza szkoła w Szczecinie wdrażamy program Myślenia Krytycznego.

Kalendarium

maj 2024
P W Ś C P S N
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2