Sekretariat: 91 48 41 559

Szkoła Podstawowa nr 47 w Szczecinie im. Kornela Makuszyńskiego

Koncepcja szkoły

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 47 im. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W SZCZECINIE na lata szkolne 2013 – 2017

 

Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o:
   • Ustawę o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz.U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)
   • Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009r. nr 4, poz. 17)
   • Kartę Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. (Dz. U. z 2006r. nr 97, poz. 674 z późn. zm.)
   • Rozporządzenie MEN z 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (DZ.U.
    z 2009 r. nr 168 poz. 1324)
   • Konwencję o prawach dziecka z dnia 20 listopada 1989 r.
   • Statut Szkoły Podstawowej nr 47 W Szczecinie
   • Program wychowawczy SP nr 47
   • Program profilaktyczny SP nr 47

 

MISJA SZKOŁY
“Myślenie poszerza przestrzeń wolności i otwiera horyzonty nadziei.” ks.Józef Tischner
WIZJA SZKOŁY

Wizją szkoły jest wykształcenie absolwenta potrafiącego podjąć bez problemów naukę
w gimnazjum. Orientującego się w podstawowych aspektach codziennego życia, świadomego najważniejszych norm etycznych, otwartego na świat i życzliwie nastawionego na innych. Takiego, który w stopniu umożliwiającym porozumiewanie opanował język obcy i rozumie zasady korzystania z wszystkich mediów. Istotna dla społeczności szkolnej jest współpraca
z rodzicami i lokalnym środowiskiem, a także promowanie szkoły na zewnątrz.

PRIORYTETY SZKOŁY
   • wychowanie przez sztukę i obcowanie z kulturą
   • rozwijanie uzdolnień matematycznych
   • solidna znajomość języka obcego (m.in. klasy „dwujęzyczne”)
   • kształtowanie szacunku dla przyrody
   • wdrażanie Oceniania Kształtującego
   • rozwój technologii informatycznej i jej zastosowanie
   • słuchanie głosu uczniów i rodziców w sprawie nauczania
   • tworzenie środowiska sprzyjającego uczeniu się
   • przygotowanie uczniów do osiągania sukcesów w dalszym życiu
   • twórcze i krytyczne wdrażanie zmian
   • wdrażanie do zdrowego trybu życia w tym podejścia Slow Food do odżywiania
   • praca z uczniem zdolnym i prowadzenie zajęć pozalekcyjnych
   • informacyjna funkcja oceny
   • podejmowanie wyzwań w nauczaniu i uczeniu się.
   • wychowanie patriotyczne i regionalne
   • edukacja europejska.

 

MODEL ABSOLWENTA
Nasz absolwent jest:
  • ciekawy świata i ludz
  • otwarty na ich potrzeby
  • tolerancyjny
  • asertywny
  • krytyczny wobec siebie
  • wrażliwy na krzywdę drugiego człowieka

Odczuwa potrzebę:
   • nabywania nowych umiejętności i stałego ich rozwijania,
   • pogłębiania wiedzy,
   • poznawania zdobyczy cywilizacyjnych,
   • rozumienia zjawisk, które go niepokoją lub interesują,
   • kontaktu z ciekawymi ludźmi.
Nie sprawia mu to większych trudności, bo:
  • sprawnie posługuje się językiem ojczystym,
  • ma solidne podstawy do dalszej nauki języka angielskiego i niemieckiego,
  • potrafi obsługiwać programy komputerowe,
  • wie, gdzie szukać potrzebnych informacji – umiejętnie korzysta z biblioteki i internetu,
  • samodzielnie rozwiązuje wiele problemów dydaktycznych.
Nasz absolwent jest kulturalny i ma szerokie zainteresowania:
 • chodzi do kina, teatru, muzeów i na koncerty,
 • uczestniczy w imprezach turystyczno – krajoznawczych,
 • potrafi się zachować odpowiednio do sytuacji,
 • Przestrzega ogólnie przyjętych norm obyczajowych.
KONCEPCJA ROZWOJU SZKOŁY W POSZCZEGÓLNYCH OBSZARACH
 • Zarządzanie i organizacja
  • Wymiana komputerów w pracowni komputerowej, aktualizowanie oprogramowania
  • Doposażenie sal lekcyjnych w tablice interaktywne i rzutniki oraz instalacja internetu bezprzewodowego
  • Bieżąca aktualizacja strony internetowej
  • Wprowadzenie dziennika elektronicznego
  • Wymiana wyposażenia sal lekcyjnych (szafy, ławki, krzesła)
  • Zorganizowanie na płycie boiska miejsca zabaw dla uczniów klas 0-3 (rozrysowanie gier na płycie boiska)
  • Współpraca z klubem Bushido – Morus
  • Cykliczne wyjścia uczniów do Teatru Lalek Pleciuga, Kina Pionier, Muzeum Narodowego, Zamku Książek Pomorskich, Filharmonii Szczecińskiej
  • Ścisła współpraca z Radą Rodziców i Radą Osiedla
  • Współpraca z instytucjami  działającymi w środowisku lokalnym
  • Organizacja nadzoru pedagogicznego i ewaluacji wewnętrznej
  • Współpraca ze Związkiem Ukraińców w Polsce
  • Zapewnienie uczniom bogatej ofert zajęć pozalekcyjnych
 • Wychowanie i opieka
  • Diagnoza sytuacji i potrzeb wychowawczych
  • Organizacja i udzielanie pomocy pedagogicznej i psychologicznej uczniom i rodzicom
  • Opieka nad dziećmi zaopiniowanymi przez  PPP
  • Diagnoza i monitoring realizacji obowiązku szkolnego
  • Organizacja opieki w czasie wolnym (świetlica, koła zainteresowań, zajęcia sportowe, rajdy)
  • Udział dzieci w konkursach
  • Realizacja działań wynikających z programu wychowawczego  i programu profilaktyki szkoły
  • Realizacja programu „Bezpieczna Szkoła”
  • Współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami i organizacjami
 • Kształcenie
  • Umożliwienie uczniom wszechstronnego rozwoju poprzez dostosowanie programów nauczania do możliwości i potrzeb uczniów. Stosowanie różnorodnych metod i form pracy oraz prowadzenie szerokiej gamy zajęć pozalekcyjnych
  • Kształcenie umiejętności logicznego myślenia i wykorzystania wiedzy w praktyce
  • Wprowadzenie nowatorskich rozwiązań programowych i  innowacji
  • Stosowanie różnorodnych sposobów wspierania i motywowania uczniów (stosowanie OK)
  • Zwiększanie szans edukacyjnych uczniów będących w różnym wieku w jednej klasie poprzez indywidualizację procesu nauczania
  • Badanie osiągnięć edukacyjnych uczniów, podejmowanie działań przyczyniających się do poprawy wyników nauczania
  • Analizowanie różnymi metodami wyników sprawdzianu. Formułowanie i wdrażanie otrzymanych wniosków
  • Organizowanie i realizacja procesów edukacyjnych w oparciu o współpracę pomiędzy nauczycielami klas  0-3 i  4-6
  • Zapoznanie uczniów i rodziców z ważnymi dokumentami szkoły
  • Wdrażanie do samorządności poprzez działania samorządu uczniowskiego

Kalendarium

Listopad 2020
P W Ś C P S N
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6