Sekretariat: 91 48 41 559

Szkoła Podstawowa nr 47 w Szczecinie im. Kornela Makuszyńskiego

Koncepcja szkoły

KONCEPCJA PRACY SP 47

KILKA SŁÓW PRZEDSTAWIENIA

Szkoła Podstawowa nr 47 im. Kornela Makuszyńskiego należy do grupy najlepszych i najbardziej
innowacyjnych placówek w kraju, co potwierdza uzyskanie 4 razy certyfikatu jakości SUS i tytułu „Lidera SUS” jako piątej szkoły w Polsce. Szkoła także jako jedna z dwóch w kraju zrealizowała pilotażowy program „Przejrzysta szkoła” obejmujący przejrzystość, przeciwdziałanie patologiom i korupcji oraz dobre zarządzanie informacją. Obecnie zamierzamy przystąpić do wdrażania programu Myślenia Krytycznego. Naczelną zasadą w postępowaniu z dziećmi w SP 47 jest poszanowanie ich godności, współpraca z rodzicami oraz podmiotowe traktowanie oraz świadomość, że proces edukacyjny wymaga czasu i u każdego ucznia przebiega indywidualnie. W szkole nie ma ani wśród nauczycieli, ani wśród uczniów wewnętrznej rywalizacji, którą
zastąpiła synergia wynikająca między innymi z pozytywnie motywującego systemu oceniania uwzględniającego zasady Oceniania Kształtującego. Dziś nasza szkoła może poszczycić się jedną z najlepiej przygotowanych do pracy kadrą nauczycielską w Szczecinie. Sprawnie działa samorząd uczniowski, który realizował program „Szkoła demokracji”, uczestniczył w interdyscyplinarnych konferencjach samorządów uczniowskich oraz jest inicjatorem, wielu cennych działań w szkole. Nasi uczniowie osiągają wysokie miejsca w konkursach: kuratoryjnych, przedmiotowych i plastycznych. Prowadzimy zajęcia poza szkołą: warsztaty, laboratoria, OEP Zalesie, teatr, kino itp. Zapraszamy ciekawych ludzi. Odchodzimy od systemu klasowo-lekcyjnego, zbędnych zadań domowych, nie ma też dzwonków na przerwy. Przy naszej szkole od 2009 r. prowadzony jest Międzyszkolny Punkt Nauczania Języka Ukraińskiego i Religii Greckokatolickiej (PNJUiRG).

KRÓTKA HISTORIA SZKOŁY
Miejsce w sercu Turzyna wybrane zostało w XIX wieku, żeby służyło edukacji. Powstał tu w 1850 zalążek przyszłego Provinzionalblindenanstalt czyli ośrodka dla ociemniałych dzieci. Z inicjatywą powołania tej placówki wystąpił niewidomy nauczyciel Anton Moritz Groepler. Na mocy koncesji przyznanej mu przez Królewski Rząd oraz dzięki wsparciu lokalnych władz oraz datków od ludzi dobrej woli otworzył placówkę. Nowy dom dla chłopców powstał w 1857, w 1861 zakończono  budowę domu i szkoły dla dziewcząt wspartą darowizną pary królewskiej. Już po śmierci założyciela (1875) jego dzieło doczekało się dalszej rozbudowy, w 1879 powstała szkoła z salą gimnastyczną, a w 1888, 1902, 1907 budynki warsztatów i zabudowania gospodarcze. Ostatnim
akcentem tego przedsięwzięcia był nowy neogotycki dom dla dziewcząt zbudowany w latach 1927-28, w którym dzisiaj mieści się Szkoła Podstawowa nr 47 w Szczecinie. Pierwszym kierownikiem szkoły została pani Wanda Jaroszewicz. Grono pedagogiczne liczyło wówczas 24 osoby. 31 maja 1960 r. odbyła się uroczystość nadania szkole imienia i odsłonięcia pamiątkowej tablicy, która została odświeżona na 50-lecie szkoły. Trudno sobie to wyobrazić, ale np. w roku  szkolnym 1962/63 było1227 uczniów przy liczebności klas 36 – 54 uczniów.
Od września 1964 roku kierownikiem szkoły została pani Stanisława Grzywacz, która pełniła tę funkcję do 1972 roku. Zgodnie z założeniami nowej polityki oświatowej od 1966 r. szkoły podstawowe stały się ośmioklasowe. Od roku szkolnego 1972/73 – dyrektorem szkoły wyznaczono pana Jana Winiarskiego, a po nim funkcję tę przejęła pani Teresa Bochnia, pionier szczecińskiej oświaty, działaczka związkowa, ale także dobry pedagog i człowiek. W 1980 roku funkcję dyrektora szkoły obejmuje pan Ryszard Pliński i będzie ją pełnił przez pięć lat. Szkoła liczy wtedy 680 uczniów w klasach zaś jest ich od 24 do 38. W 1985 roku na dwa lata dyrektorką zostaje pani Maria Hupałowska, a po niej do 2000 roku zarządza pani Mieczysława Baj. Od tego roku do dziś dyrektorem jest Sławomir Osiński. Reforma oświatowa w roku szkolnym 1998/99 przekształciła ją w placówkę sześcioklasową, która rychło stała się jedną z placówek najnowocześniej uczących i otwartych na pozytywne zmiany. Teraz znowu w naszych podwojach znów gości osiem klas.

MISJA SZKOŁY
„Myślenie poszerza przestrzeń wolności i otwiera horyzonty nadziei.” ks. Józef Tischner

WIZJA SZKOŁY

Wizją szkoły jest wykształcenie absolwenta potrafiącego podjąć bez problemów naukę w dalszym etapie edukacyjnym. Orientującego się w podstawowych aspektach codziennego życia, świadomego najważniejszych norm etycznych, otwartego na świat i życzliwie nastawionego na innych. Takiego, który w stopniu umożliwiającym porozumiewanie opanował język obcy i rozumie zasady korzystania z wszystkich mediów. Istotna dla społeczności szkolnej jest współpraca z rodzicami i lokalnym środowiskiem, a także promowanie szkoły na zewnątrz. Idziemy w kierunku edukacji opartej na: myśleniu krytycznym, komunikacji kooperacji
i kreatywności.

Nasza Szkoła:
– zna swoją społeczność lokalną
– ma jasno określone cele i plany rozwoju
– ceni wysoki poziom osiągnięć i zdobywania wiedzy przez uczniów
– stale monitoruje i analizuje swoją pracę (ewaluacja)
– doskonali proces nauczania – uczenia się

– posiada współpracujące zespoły osób
– posiada przyjazne środowisko nauczania i uczenia się
– pozostawia czas do zastanowienia się nad wartościami
– posiada ustalone jasne demokratyczne wartości oraz cechuje ją troska o wysokie poczucie własnej wartości u wszystkich.

Mamy na uwadze kluczowe kompetencje unijne i światowe:
– porozumiewanie się w języku ojczystym
– porozumiewanie się w językach obcych
– kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne
– kompetencje informatyczne
– umiejętność uczenia się
– kompetencje społeczne i obywatelskie
– inicjatywność i przedsiębiorczość
– świadomość i ekspresja kulturalna
– zdolność do odkrywania i nadawania głębszego sensu temu, co chcemy wyrazić
– inteligencja społeczna czyli zdolność do komunikowania się w prosty i bezpośredni sposób, a także wchodzenia w relacje międzyludzkie
– myślenie adaptacyjne, biegłość w rozwiązywaniu problemów, wymyślaniu rozwiązań i odpowiedzi wykraczających poza schemat
– kompetencje międzykulturowe czyli zdolność do operowania w zróżnicowanym środowisku kulturowym.
– zdolność przetwarzania dużej ilości informacji i rozumowania opartego na danych
– umiejętność korzystania z nowych mediów czyli zdolność do krytycznej oceny i opracowania treści publikowanych w nowych mediach oraz wykorzystania ich w skutecznej komunikacji
– interdyscyplinarność rozumiana jako umiejętność czytania i rozumienia pojęć w wielu dyscyplinach
– myślenie projektowe czy zdolność do prezentowania i rozwijania sposobów pracy dla osiągnięcia pożądanych wyników
– zdolność do maksymalnego poznawania i przyswajania wielu bodźców przy użyciu różnych narzędzi i technik
– zdolność do współpracy wirtualnej w sposób wydajny, zaangażowany i dążący do wykształcenia wirtualnego zespołu.

Priorytety szkoły to:
– wychowanie przez sztukę i obcowanie z kulturą
– rozwijanie uzdolnień matematycznych
– solidna znajomość języka obcego (m.in. projekty unijne i klasy z dodatkową godziną języka obcego)
– kształtowanie szacunku dla przyrody
– wdrażanie Oceniania Kształtującego
– rozwój technologii informatycznej i jej zastosowanie (programowanie, roboty, druk 3-D)
– słuchanie głosu uczniów i rodziców w sprawie nauczania
– tworzenie środowiska sprzyjającego uczeniu się
– przygotowanie uczniów do osiągania sukcesu w dalszym życiu
– twórcze i krytyczne wdrażanie zmian
– odchodzenie od systemu klasowo-lekcyjnego
– wdrażanie do zdrowego trybu życia w tym podejścia Slow Food do odżywiania
– praca z uczniem zdolnym i prowadzenie zajęć pozalekcyjnych
– informacyjna funkcja oceny,
– przystąpienie do projektu wdrożenia myślenia krytycznego
– podejmowanie wyzwań w nauczaniu i uczeniu się.

Nowocześnie pracując:
– odchodzimy od nadmiaru tzw. kart pracy na rzecz różnorodnych ćwiczeń z użyciem tablic
interaktywnych i wszelakich pomocy
– programy wydawnictw dostosowujemy samodzielnie (praktycznie układamy sami)
– wprowadzamy ćwiczenia wzmacniające pamięć i samodzielne myślenie
– współpracujemy na poziomie klasy i grup 0 – III i IV – VIII
– nastawiamy się na wiedzę praktyczną
– prowadzimy zajęcia poza szkołą (park, laboratoria, gospodarstwa, teatr, itp.)
– pozwalamy na swobodę wyobraźni dzieci
– tworzymy nowy wizerunek szkoły oparty o przejrzyste zasady
– stosujemy OK-zeszyty
– wyposażyliśmy wszystkie sale w tablice interaktywne

– wkraczamy w nowoczesność: programowanie, tablety, roboty, drukarki 3-D
– co roku mamy finalistów i laureatów we wszystkich konkursach o zasięgu ogólnopolskim i regionalnym
– nie uczymy „pod sprawdzian”, ale dla pożytku ucznia, co przy okazji w dotychczasowych egzaminach dawało nam wyniki powyżej średniej Szczecina, województwa i średniej krajowej.

Zasady pracy nauczycieli:
– pozytywne podejście do zmian, optymizm i poczucie humoru
– nacisk na uczenie się i nauczanie
– dążenie do tego, aby być tak dobrymi, jak tylko można
– wspieranie i wzajemna pomoc w rozwoju i doskonaleniu metod pracy
– rozwój pracy zespołowej i współpracy z rodzicami
– rzetelne korzystanie z informacji i ich przekazywanie
– stosowanie Doskonalącej Analizy Nauczania jako działania nakierowanego na profesjonalizację
nauczania.
– wzajemne obserwowanie i omawianie lekcji
– spojrzenie całościowe, a nie tylko przez pryzmat własnych zadań i przedmiotu
– poszukiwanie rozwiązań przez cały zespół szkolny
– znajdowanie satysfakcji i radości płynącej z własnego rozwoju
– wspólna odpowiedzialność za własny rozwój i za realizację celów, które stawia sobie szkoła
– dążenie, aby szkoła była miejscem, w którym chce się pracować i uczyć się oraz które daje możliwość rozwoju w przyjaznej, inspirującej atmosferze.

Nasz nauczyciel dzisiaj to:
– mistrz, diagnostyk, konsultant
– specjalista w zakresie tworzenia programów i doboru pomocy naukowych
– kreator działań edukacyjnych
– osoba kierująca się na co dzień wartościami uniwersalnymi
– kompetentny profesjonalista, otwarty na potrzeby, oczekiwania i problemy uczniów
– krytyczny, odpowiedzialny za swoje postępowanie, ustawicznie doskonalący swoje kwalifikacje
– refleksyjny praktyk i badacz działalności edukacyjnej, umiejący myśleć kategoriami przyszłości
– optymista nastawiony na innowacje.

Współtworzenie szkoły z rodzicami:
– wzajemna wymiana informacji o uczniu, zapoznanie rodziców z programem pracy szkoły, postępami uczniów w nauce, zachowaniem się dziecka w grupie, o trudnościach wychowawczych
– zapoznanie rodziców z systemem oceniania, z zestawem wymagań dydaktycznych i wychowawczych oraz sposobom przeciwdziałania trudnościom wychowawczym
– upowszechnianie wśród rodziców kultury pedagogicznej, które odbywa się w czasie prowadzonych zebrań i spotkań
– informowanie rodziców o ich organizacyjno–prawnych możliwościach wpływu na warunki szkolnej edukacji i dzieci
– dostrzeganie w rodzicach naturalnych sprzymierzeńców w pracy podejmowanej z ich dziećmi
– przestrzeganie przez wszystkich szkolnych procedur oraz spojrzenie całościowe, nie tylko z punktu widzenia interesu własnego dziecka
– otwarta, szczera komunikacja nauczyciel – rodzic w sprawach problemów dziecka w szkole i rodzinie
– obiektywne ukazywanie przez rodziców sytuacji dziecka w domu oraz problemów szkolnych
sygnalizowanych przez dziecko
– systematyczne kontaktowanie się rodziców oraz stałego zainteresowania tym, co dzieje się na co dzień w życiu dziecka, w szkole i w domu
– aprobata przez rodziców nauczyciela jako dydaktyka i wychowawcy oraz zaufanie do jego fachowości oraz dostrzeganie jego codziennego trudu

Kalendarium

maj 2024
P W Ś C P S N
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2