Sekretariat: 91 48 41 559

Szkoła Podstawowa nr 47 w Szczecinie im. Kornela Makuszyńskiego

Rada Rodziców

Przewodnicząca: Pani Adriana Stańczyk – Piechota
Zastępca przewodniczącej: Pan Maciej Wysocki
Skarbnik: Pani Agnieszka Krawczyk

Ubezpieczenie:

Podobne jak i w latach ubiegłych  Rada Rodziców dokonała wyboru firmy ubezpieczającej od następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży i personelu na rok szkolny 2018/2019 – Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group

Kwota : 30 zł                 suma ubezpieczenia: 24.000 zł

Ubezpieczenie zapewnia wypłatę świadczenia w przypadku wystąpienia nieszczęśliwego wypadku skutkującego uszkodzeniem ciała lub śmiercią Ubezpieczonego.

Ubezpieczenie obejmuje wypadki, jakim ubezpieczeni mogą ulec w czasie drogi do/z placówki oświatowej, podczas zajęć lekcyjnych, w życiu prywatnym.

Zakres ubezpieczenia obejmuje następujące zdarzenia:

  • śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku;
  • śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku w środku lokomocji lub aktów sabotażu i terroru;
  • trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek nieszczęśliwego wypadku;
  • jednorazowe świadczenie z tytułu pogryzienie, ukąszenie lub użądlenie;
  • jednorazowe świadczenie z tytułu wystąpienia nieszczęśliwego wypadku w przypadku, gdy nie został orzeczony trwały uszczerbek na zdrowiu;
  • zwrot kosztów operacji plastycznych poniesionych wskutek nieszczęśliwego wypadku;
  • zwrot kosztów korepetycji wskutek NW.

Ponadto zakres ubezpieczenia obejmuje nieszczęśliwe wypadki podczas uprawiania sportu pod warunkiem, że nie jest to uprawianie sportu w celach zarobkowych

Za nieszczęśliwy wypadek uważamy również zawał serca i udar mózgu, usiłowanie popełnienia lub popełnienie samobójstwa, utonięcie, atak epileptyczny oraz omdlenie.

Zasady likwidacji szkód (szybka ścieżka likwidacji):

Ustalenie wysokości należnego świadczenia odbywa się na podstawie pisemnego zgłoszenia wypadku  podpisanego przez Ubezpieczonego (opiekuna prawnego) oraz dokumentacji medycznej  (systemem bez powoływania komisji lekarskiej). W uzasadnionych  przypadkach stopień trwałego uszczerbku na zdrowiu może być ustalany na podstawie badań przeprowadzonych przez lekarza. Przyjęcie takiego rozwiązania wpływa korzystnie na szybkość procesu likwidacji. Do zgłoszenia należy dołączyć kopie legitymacji placówki oświatowej.

Pomoc w zakresie dokumentacji dotyczącej szkody można uzyskać za pośrednictwem infolinii: 801 120 000 lub (+48) 22 501 60 00.

Formy zgłoszenia szkody:

  • Pisemne za pośrednictwem poczty na adres: 02-342 Warszawa, Al. Jerozolimskie 162
  • Osobiście w każdej placówce terenowej COMPENSY.

Druk zgłoszenia szkody dostępny jest na stronie Compensa  – www.compensa.pl bądź w szkole.

Polisa typ 184 nr 001012364
Polisa ważna od 01.09.2018 do 31.08. 2019

Składka za osobę 30.00 zł. Płatność do 12.10.2018

Wpłat należy dokonywać na konto  Rady Rodziców: 

Bank Zachodni WBK nr konta: 83 1090 2806 0000 0001 3044 7589
Konieczny dopisek: wpłata na ubezpieczenie, klasa, nazwisko dziecka.

 

 

 

Kalendarium

Październik 2018
P W Ś C P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4