Sekretariat: 91 48 41 559

Szkoła Podstawowa nr 47 w Szczecinie im. Kornela Makuszyńskiego

Przetarg na wynajem powierzchni Szkoły Podstawowej Nr 47 im. Kornela Makuszyńskiego przy ul. Jagiellońskiej 59 w Szczecinie

Ogłoszenie  o przetargu na wynajem powierzchni.
Działając w oparciu o przepisy Uchwały Rady Miasta Szczecin Nr LXIII/1169/06 z dnia 16 października 2006 r.
w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości gminnych przez miejskie jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej (z  późn. zm.: Uchwała Rady Miasta  Nr XII/344/07 z dnia 30 lipca 2007 r. i Uchwała Rady Miasta Nr XXX/749/08 z dnia 18 grudnia 2008 r.)  Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 47 w Szczecinie przy ul. Jagiellońskiej 59 ogłasza przetarg na wynajem
części powierzchni budynku Szkoły pod zainstalowanie automatu samo-sprzedającego.
Minimalna stawka  za miesiąc wynajmu powierzchni wynosi 300,00 zł netto.
Powierzchnię wynajmuję się wraz z prawem do korzystania z energii elektrycznej.
Warunki przetargu:
1. Ofertę można złożyć w formie papierowej  w dni robocze w godz. 8:00 – 14:00 w sekretariacie szkoły.
2. Termin składania ofert – do 14.09.2022 r. do godz. 12:00.
3. Na ofertę składają się:
– wypełniony formularz oferty, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1,
– kserokopia zaświadczenia o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub odpis z właściwego rejestru (nie starszy niż trzy miesiące),
– kserokopia decyzji o nadaniu NIP i REGON,
– kserokopia dowodu osobistego (dla osób fizycznych).
4. Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z tekstem umowy najmu, który nie podlega
negocjacjom (załącznik nr 2).
5. Otwarcie ofert odbędzie się  w dniu 15.09.2022 r. o godz. 12:00
6. Oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty dokona komisja przetargowa powołana przez dyrektora
Szkoły Podstawowej Nr 47 w Szczecinie.
7. Kryterium wyboru ofert jest wysokość stawki czynszu za  wynajem. Oferta z najwyższą stawką
zostanie uznana za najkorzystniejszą.
8. O wynikach przetargu oferenci zostaną poinformowani telefonicznie niezwłocznie po  zakończeniu pracy komisji.
9. Oferent, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest do zawarcia umowy według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do specyfikacji przetargu, w terminie wskazanym przez Dyrektora szkoły.
10. Jeżeli oferent, którego oferta została wybrana, uchyla się od  zawarcia umowy, wówczas wybrana zostanie najkorzystniejsza z pozostałych ofert.
11. Umowa zostanie zawarta na czas określony w umowie.
12. Wynajmujący zastrzega sobie prawo odwołania lub  unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.
13. Wynajmujący zastrzega sobie prawo podwyższenia  czynszu w przypadku wzrostu cen za media.
14. Złożenie swojej oferty w przetargu jest jednoznaczne z akceptacją treści umowy najmu.
Wyjaśnienia i informacje:
1. Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest
Joanna Cieśla – kierownik gospodarczy, tel. 91 484 15 59 w. 20  w godz. 8:00 do 14:00 .
2. Pomieszczenie do wynajęcia  można obejrzeć po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.
3. Ogłoszenie wraz załącznikami dostępne jest:
– w siedzibie  Szkoły Nr 47 w Szczecinie ul. Jagiellońska 59  – sekretariat ,
– na stronie internetowej szkoły: www.sp47.pl.

Załączniki do ogłoszenia o przetargu na wynajem pomieszczeń w  Szkole Podstawowej Nr 47 w Szczecinie:
1. formularz ofertowy,
2. WZÓR umowy najmu.

Kalendarium

listopad 2022
P W Ś C P S N
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4