Sekretariat: 91 48 41 559

Szkoła Podstawowa nr 47 w Szczecinie im. Kornela Makuszyńskiego

UWAGA!!! INFORMACJE W SPRAWIE NABORU DO KLAS PIERWSZYCH

ZARZĄDZENIE NR 239/20 PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN z dnia 15 maja 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2020/2021 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas I publicznych szkół podstawowych.

Na podstawie art. 154 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 29 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, poz. 1078, poz. 1287, poz. 1680, poz. 1681, poz. 1818, poz. 2197, poz. 2248 oraz z 2020 r. poz. 374), w związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 410, poz. 492, poz. 595, poz. 642, poz. 742, poz. 780) oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 792, poz. 820) zarządzam, co następuje:

§ 1. W Zarządzeniu Nr 24/20 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 17 stycznia 2020 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2020/2021 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas I publicznych szkół podstawowych (zmienionym Zarządzeniem Nr 158/20 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 26 marca 2020 r.) Załącznik Nr 2 – Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do klas I publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2020/2021 otrzymuje brzmienie jak w Załączniku do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Szczecin.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Prezydent Miasta Piotr Krzystek

Załącznik do Zarządzenia Nr 239/20 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 15 maja 2020 r. Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do klas I publicznych szkół podstawowych, na rok szkolny 2020/2021

 

l.p. Rodzaj czynności Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym Terminy w postępowaniu uzupełniającym
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 09.03.2020r. – 27.03.2020r. 17.08.2020r. – 19.08.2020r
2. Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej sportowej, mistrzostwa sportowego lub szkoły podstawowej ogólnodostępnej z oddziałem sportowym 11.03.2020r.– 20.03.2020r. oraz 18.05.2020r. – 22.05.2020r. 20.08.2020r.– 21.08.2020r
3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej 26.05.2020r. godz. 12.00 24.08.2020r.
4. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 01.06.2020r. – 16.06.2020r. 25.08.2020r. – 26.08.2020r.
5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 19.06.2020r. godz. 12.00 27.08.2020r
6. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w formie pisemnego oświadczenia 19.06.2020r. – 26.06.2020r. do godz. 15.00 28.08.2020r
7. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 29.06.2020r. – godz. 15.00 31.08.2020r.

Kalendarium

Czerwiec 2020
P W Ś C P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5