Sekretariat: 91 48 41 559

Szkoła Podstawowa nr 47 w Szczecinie im. Kornela Makuszyńskiego

PRZETARG NA WYNAJEM POWIERZCHNI SZKOLNEJ

Przetarg na wynajem powierzchni

Szkoły Podstawowej Nr 47 im. Kornela Makuszyńskiego przy ul. Jagiellońskiej 59 w Szczecinie pod automat samo-sprzedający

 

Ogłoszenie  o przetargu na wynajem powierzchni.

Działając w oparciu o przepisy Uchwały Rady Miasta Szczecin Nr LXIII/1169/06 z dnia 16 października 2006 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości gminnych przez miejskie jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej (z  późn. zm.: Uchwała Rady Miasta  Nr XII/344/07 z dnia 30 lipca 2007 r. i Uchwała Rady Miasta Nr XXX/749/08 z dnia 18 grudnia 2008 r.)

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 47 w Szczecinie przy ul. Jagiellońskiej 59 ogłasza przetarg na wynajem części powierzchni budynku Szkoły pod zainstalowanie automatów samosprzedających.

Minimalna stawka  za miesiąc wynajmu powierzchni wynosi 250,00 zł netto.

Powierzchnię wynajmuję się wraz z prawem do korzystania z energii elektrycznej.

Warunki przetargu:

 1. Ofertę można złożyć w formie papierowej  w dni robocze w godz. 8:00 – 14:00 w sekretariacie szkoły.
 2. Termin składania ofert – do 11.09.2023 r. do godz. 08:30.
 3. Na ofertę składają się:

– wypełniony formularz oferty, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1,

– kserokopia zaświadczenia o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej    lub  odpis z właściwego rejestru (nie starszy niż trzy miesiące),

– kserokopia decyzji o nadaniu NIP i REGON,

– kserokopia dowodu osobistego (dla osób fizycznych).

 1. Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z tekstem umowy najmu, który nie podlega negocjacjom (załącznik nr 2).
 2. Otwarcie ofert odbędzie się  w dniu 11.09.2023 r. o godz. 12:00
 3. Oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty dokona komisja przetargowa powołana przez dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 47 w Szczecinie.
 4. Kryterium wyboru ofert jest wysokość stawki czynszu za  wynajem. Oferta z najwyższą stawką  zostanie uznana za najkorzystniejszą.
 5. O wynikach przetargu oferenci zostaną poinformowani telefonicznie niezwłocznie po  zakończeniu pracy komisji.
 6. Oferent, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest do zawarcia umowy według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do specyfikacji przetargu, w terminie wskazanym przez Dyrektora szkoły.
 7. Jeżeli oferent, którego oferta została wybrana, uchyla się od  zawarcia umowy, wówczas wybrana zostanie najkorzystniejsza z pozostałych ofert.
 8. Umowa zostanie zawarta na czas określony w umowie.
 9. Wynajmujący zastrzega sobie prawo odwołania lub  unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.
 10. Wynajmujący zastrzega sobie prawo podwyższenia  czynszu w przypadku wzrostu cen za media.
 11. Złożenie swojej oferty w przetargu jest jednoznaczne z akceptacją treści umowy najmu.

 

Wyjaśnienia i informacje:

 1. Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest

Joanna Cieśla – kierownik gospodarczy, tel. 91 484 15 59 w. 20  w godz. 8:00 do 16:00 .

 1. Pomieszczenie do wynajęcia  można obejrzeć po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.
 2. Ogłoszenie wraz załącznikami dostępne jest:

– w siedzibie  Szkoły Nr 47 w Szczecinie ul. Jagiellońska 59  – sekretariat ,

– na stronie internetowej szkoły: www.sp47.pl.

Załącznik – formularz ofertowy  Umowa_automat_wzór                                                          Załączniki do ogłoszenia o przetargu na wynajem pomieszczeń w  Szkole Podstawowej Nr 47 w Szczecinie:

 1. formularz ofertowy,
 2. WZÓR umowy najmu.

Kalendarium

październik 2023
P W Ś C P S N
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5