Sekretariat: 91 48 41 559

Szkoła Podstawowa nr 47 w Szczecinie im. Kornela Makuszyńskiego

Przetarg na wynajem pomieszczeń mieszczących się na terenie Szkoły Podstawowej Nr 47 im. Kornela Makuszyńskiego przy ul. Jagiellońskiej 59 w Szczecinie

Ogłoszenie  o przetargu na wynajem pomieszczeń.
Działając w oparciu o przepisy Uchwały Rady Miasta Szczecin Nr LXIII/1169/06 z dnia 16 października 2006 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości gminnych przez miejskie jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej (z  późn. zm.: Uchwała Rady Miasta  Nr XII/344/07 z dnia 30 lipca 2007 r. i Uchwała Rady Miasta Nr XXX/749/08 z dnia 18 grudnia 2008 r.)
Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 47 w Szczecinie przy ul. Jagiellońskiej 59 ogłasza przetarg na wynajem  następujących pomieszczeń:
a) sala gimnastyczna o powierzchni  159,38 m 2
– udostępniana w dniach:
poniedziałek w godz. 17:00 do 21:00,
wtorek w godz. 17:30 do 19:00,
środa w godz. 17:00 do 21:00,
czwartek w godz. 17:30 – 19:00,
w  celu uprawiania sportu i prowadzenia zajęć tanecznych, w systemie godzinowym (60 min.) Sala gimnastyczna wynajmowana wraz z dostępem do szatni.

b) sala lekcyjna nr 7 o pow. ok. 60 m 2 ,
sala lekcyjna nr 6 o pow. ok. 60 m 2 ,
sala lekcyjna nr 14 o pow. ok. 58 m 2 ,
sala lekcyjna nr 16 o pow. ok. 55 m 2
– udostępnione od poniedziałku do piątku w godz. 17:00 – 19:00 w celach prowadzenia zajęć rekreacyjnych,  nauki gry na instrumentach itp.  w systemie godzinowym lekcyjnym (45 min.)

c) sala gimnastyczna judo o powierzchni  82,43 m 2
– udostępniana od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-15:00 w  celu uprawiania sportu i prowadzenia zajęć ogólnorozwojowych, w systemie godzinowym (60 min.)

Minimalne stawki  za godzinę wynajmu poszczególnych pomieszczeń wynoszą:
a) sala gimnastyczna –  62,00 zł brutto za godz. zegarową (60 min.)
b) sala lekcyjna – 55,00 zł brutto za godz. lekcyjną (45 min.)
c) sala gimnastyczna judo – 50 zł brutto za godz. zegarową (60 min.)

Wymienione wyżej stawki nie dotyczą wynajmów okazjonalnych (jednorazowych).
Pomieszczenia wynajmuje się wraz z prawem do wspólnego korzystania z sanitariatów i mediów.

Warunki przetargu:
1. Ofertę można złożyć w formie papierowej  w dni robocze w godz. 8:00 – 14:00 w sekretariacie szkoły.
2. Termin składania ofert – do 05.09.2022 r. do godz. 12:00.
3. Na ofertę składają się:
– wypełniony formularz oferty, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1,
– kserokopia zaświadczenia o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
lub odpis z właściwego rejestru (nie starszy niż trzy miesiące),
– kserokopia decyzji o nadaniu NIP i REGON,
– kserokopia dowodu osobistego (dla osób fizycznych).
4. Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z tekstem umowy najmu, który nie podlega negocjacjom (załącznik nr 2).
5. Otwarcie ofert odbędzie się  w dniu 06.09.2022 r. o godz. 12:00
6. Oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty dokona komisja przetargowa powołana przez dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 47 w Szczecinie.
7. Kryterium wyboru ofert jest wysokość stawki czynszu za  wynajem. Oferta z najwyższą stawką
zostanie uznana za najkorzystniejszą.
8. O wynikach przetargu oferenci zostaną poinformowani telefonicznie niezwłocznie po  zakończeniu pracy komisji.
9. Oferent, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest do zawarcia umowy według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do specyfikacji przetargu, w terminie wskazanym przez Dyrektora szkoły.
10. Jeżeli oferent, którego oferta została wybrana, uchyla się od  zawarcia umowy, wówczas wybrana zostanie najkorzystniejsza z pozostałych ofert.
11. Umowa zostanie zawarta na czas określony w umowie.
12. Wynajmujący zastrzega sobie prawo odwołania lub  unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.
13. Wynajmujący zastrzega sobie prawo podwyższenia  czynszu w przypadku wzrostu cen za media.
14. Złożenie swojej oferty w przetargu jest jednoznaczne z akceptacją treści umowy najmu.

Wyjaśnienia i informacje:
1. Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest
Joanna Cieśla – kierownik gospodarczy, tel. 91 484 15 59 w. 20  w godz. 8:00 do 14:00 .
2. Pomieszczenie do wynajęcia  można obejrzeć po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.
3. Ogłoszenie wraz załącznikami dostępne jest:
– w siedzibie  Szkoły Nr 47 w Szczecinie ul. Jagiellońska 59  – sekretariat ,
– na stronie internetowej szkoły: www.sp47.pl.

Załączniki do ogłoszenia o przetargu na wynajem pomieszczeń w  Szkole Podstawowej Nr 47 w Szczecinie:
1. formularz ofertowy,
2. WZÓR umowy najmu_sale lekcyjne.
3. WZÓR umowy najmu_sala gimnastyczna

Kalendarium

listopad 2022
P W Ś C P S N
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4