Sekretariat: 91 48 41 559

Szkoła Podstawowa nr 47 w Szczecinie im. Kornela Makuszyńskiego

OFERTA PRACY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 47 W SZCZECINIE

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 47 im. Kornela Makuszyńskiego w Szczecinie ul. Jagiellońska 59, 70-382 Szczecin
Ogłasza nabór na wolne stanowisko kierownicze urzędnicze Główny Księgowy
Miejsce pracy:  
Szkoła Podstawowa Nr 47 im. Kornela Makuszyńskiego w Szczecinie, ul. Jagiellońska 59
Wymiar etatu:
pełen etat 8 godzin dziennie, 40 godzin tygodniowo
Data rozpoczęcia pracy: 
1.01. 2021r.
Warunki pracy stanowisku:
praca siedząca, przy komputerze, wymaga samodzielności, konieczność szybkiego reagowania i podejmowania decyzji.
Wymagania niezbędne:
1) wykształcenie ekonomiczne wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym i co najmniej 3-letni staż pracy o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku, średnie ekonomiczne i co najmniej 6 letni staż pracy o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku,
2) znajomość i umiejętność stosowania przepisów ustawy o rachunkowości i ustawy o finansach publicznych,
3) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
4) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
5) znajomość przepisów prawa pracy, przepisów dotyczących ubezpieczeń społecznych, podatku dochodowego od osób fizycznych, prowadzenie ksiąg rachunkowych, znajomość regulacji prawnych odnośnie finansów publicznych i rachunkowości w jednostkach budżetowych, prawa zamówień publicznych, systemu oświaty, Karty Nauczyciela,
6) nieposzlakowana opinia,
7) brak przeciwwskazań lekarskich do pracy na ww. stanowisku,
Wymagania dodatkowe:
1) doświadczenie w pracy w szkole podstawowej lub podobnych jednostkach budżetowych,
2) znajomość pracy w księgowych programach komputerowych oraz znajomość obsługi programów biurowych
Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
– Prowadzenie księgowości i rachunkowości szkoły.
– Prowadzenie i kontrola gospodarki finansowej szkoły.
–  Ewidencja i sporządzanie sprawozdań budżetowych, bilans roczny, plan finansowy jednostki i inne zlecone przez organ prowadzący.
– Sporządzanie kalkulacji wynikowych kosztów oraz sprawozdawczości finansowej.
– Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu,gospodarki środkami pozabudżetowymi innymi, będącymi w dyspozycji szkoły.
– Przestrzeganie zasad i terminowości rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych.
–  Przestrzeganie zasad kontroli zarządczej, w tym współtworzenie i monitorowanie procedur wewnętrznych.
–  Wsparcie decyzyjne Dyrektora Szkoły w zakresie optymalnych rozwiązań finansowo-księgowych.
–  Rozliczanie zadań dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczych szkoły finansowanych z budżetu miasta i szkoły.
– Terminowe i rzetelne rozliczanie, raportowanie rejestru i deklaracji podatku od towarów i usług po centralizacji VAT.
–  Terminowe przekazywanie wszelkich niezbędnych analiz, rozliczeń i sprawozdań.
–  Ścisła współpraca z Urzędem Miasta Szczecin.
Wymagane dokumenty:
– list motywacyjny,
–  CV z dokładnym opisem przebiegu edukacji oraz pracy zawodowej,
–  oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
–  kserokopie świadectw pracy,
–  kserokopie dokumentów potwierdzające kwalifikacje i wykształcenie zawodowe,
–  Oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych, oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym w ustawie
o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 47 w Szczecinie lub przesłać mailem
na adres sp47szczecin@gazeta.pl do 15.12.2020r.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY ZGODNY Z ART. 13 UST. 1 RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L
119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 47 im. Kornela Makuszyńskiego w Szczecinie. Z Administratorem można
skontaktować się listownie: 70-382 Szczecin, ul. Jagiellońska 59, telefonicznie +48914841559, e-mailowo: sp47 szczecin@gazeta.pl
2. Inspektorem Ochrony Danych jest Pani Izabela Tutur-Dudek rekrutacji na stanowisko pracownicze do […] , na podstawie:
a) art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na placówce, w tym w związku
z wykonaniem obowiązków nałożonych art. 22 (1) par. 1 Kodeksu Pracy, art. 10 ust. 5 Karty Nauczyciela, art. 13/14 ustawy z dnia 14 grudnia
2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz., 59)
b) art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. na podstawie zgody udzielonej w celach określonych każdorazowo w przekazywanych formularzach zgody,
c) art. 6 ust. 1 lit. b RODO – podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
3. Odbiorcami danych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe w celu wykonania obowiązku
prawnego, a także podmioty, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania.
4. Państwa dane osobowe będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji, chyba że wyrażą Państwo zgodę na ich przetwarzanie na potrzeby
dalszych procesów rekrutacyjnych.
5. Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
prawo do niesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
6. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo,
iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych.
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale w celu uczestniczenia w rekrutacji są Państwo zobowiązani do podania danych. Niepodanie danych
skutkuje odmową uczestnictwa w rekrutacji.
Data wygaśnięcia: 15.12.2020r.

Kalendarium

Listopad 2020
P W Ś C P S N
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6