Sekretariat: 91 48 41 559

Szkoła Podstawowa nr 47 w Szczecinie im. Kornela Makuszyńskiego

ZARZĄDZENIE NR 20/2020

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 47 im. Kornela Makuszyńskiego w Szczecinie z dnia 27 października 2020 roku

w sprawie zawieszenia zajęć lekcyjnych w formie stacjonarnej w klasach 0 – 8
i realizację w ww. klasach zajęć w formie zdalnego nauczania

od 28.10.2020r. do 10.11.2020r.

Na podstawie Ustawy z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń
i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2019 r. poz. 1239 ze zm.); Ustawy z dnia 14 marca 1985
r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 59 ze zm.) oraz Rozporządzenia
Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 października 2020r. zmieniającego rozporządzenie
w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 1830), po
decyzji PSSE w Szczecinie za zgodą Organu Prowadzącego zarządzam, co następuje:

§ 1.

Od 28 października 2020 r. do 10 listopada (włącznie) 2020 r. zajęcia lekcyjne w klasach 0 –
VIII zostają zawieszone w formie stacjonarnej i realizowane będą w formie zdalnego
nauczania, a nauczyciele prowadzą zajęcia zdalne wyłącznie z domu.

§ 2.

Organizacja procesu dydaktyczno-wychowawczego i opiekuńczego wygląda następująco:
1. realizują podstawę programową w formie zajęć zdalnych prowadzonych przez nauczycieli
uczących w ww. klasach na platformie classroom, zgodnie z planem lekcji po modyfikacjach,
które zostaną przesłane do 29.10 2020r.
2. Jednostka lekcyjna trwa 30 minut.
3. Praca specjalistów i pedagoga szkolnego w klasach 4-8 odbywa się online
4. Informacje dotyczące rozwiązań szczegółowych będą przekazywane na bieżąco.

§ 3.

Wychowawcy i nauczyciele przeanalizują program nauczania i wprowadzą jego modyfikację
w sposób umożliwiający realizację ww. w zdalnym nauczaniu, ograniczając do minimum
wszelkie zadania domowe.

§ 4.

Nauczyciele wskażą formy pracy ucznia podlegające ocenianiu w pracy zdalnej. Informują
uczniów i rodziców o postępach ucznia w nauce oraz uzyskanych przez niego ocenach
w dzienniku elektronicznym Librus.

§ 5.

Odnotowywanie frekwencji uczniów odbywa się na podstawie aktywności ucznia w zajęciach
online i wpisuje się do dziennika elektronicznego.

§ 6.

Podstawową platformą komunikacyjną nauczycieli z uczniami i rodzicami jest Dziennik
Elektroniczny Librus oraz platforma classroom.

§ 7.

Rodzic dziecka ma obowiązek stałego kontaktu z nauczycielem w razie pojawiających się
trudności w nauce lub innych przyczyn nieaktywności ucznia w procesie dydaktycznym (brak
logowania, brak aktywności podczas zajęć online, itp.).

§ 8.

Zajęcia w Punkcie nauczania j. ukraińskiego i religii greckokatolickiej realizowane będą
jedynie w formie zdalnego nauczania od 26.10.2020r. do 10.11.2020r.

§ 9.

Pracownicy administracji i obsługi szkoły pracują według planu ustalonego z dniem 28
października 2020 roku w celu zapewnienia bezpieczeństwa majątkowi szkoły.

§ 10.

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 27.10.2020r. i podlega również ogłoszeniu drogą
elektroniczną.
2. Niniejszy dokument stanowi informację dla nauczycieli, uczniów i rodziców
o obowiązujących zasadach nauczania na odległość.
3. Zarządzenie obowiązuje do 10.11.2020r. z możliwością przedłużenia.
4. Traci moc Zarządzenie Nr 18/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 47 im. Kornela
Makuszyńskiego w Szczecinie z dnia 24 października 2020 roku w sprawie zawieszenia zajęć
lekcyjnych w formie stacjonarnej w klasach 4-8 i realizację w ww. klasach zajęć w formie
zdalnego nauczania od 26.10.2020r. do 08.11.2020r.

Sławomir Osiński

Kalendarium

Listopad 2020
P W Ś C P S N
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6